بزرگ نمایی « عکس بعدی کاندوم خاردار عکس قبلی » کوچک نمایی
کاندوم خاردار
درباره تصویر: 
محصولي تحريک کننده به دليل وجود خارهاي زياد در سطح کاندوم مي باشد،
صفحه اول کالانما برگشته به کالانمای « پل ارتباطات خاورميانه »